ARTICLE 1 - Algemeen

ARTICLE 2 - Deelname

ARTICLE 3 – Actie

ARTICLE 4 – Persoonsgegevens

ARTICLE 5 - Aansprakelijkheid

ARTICLE 6 – Toepasselijk recht en forumkeuze:  

 

1. Algemeen  

1.1. Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de door SkiWebShop Laagsteen 28, 4815PH Breda (hierna: “Aanbieder”) georganiseerde actie ‘Black Friday Early Access’ (hierna: de “Actie”), ter promotie van SkiWebShop.

1.2. De Actie wordt georganiseerd zolang de Aanbieder deze actie communiceert.

1.3. Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers.  

 

2. Deelname:  

2.1. De Actie bestaat uit het achterlaten van het e-mailadres van Deelnemer.

2.2. Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de Actie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan.  

2.3.  Deelnemer kan slechts eenmalig meedoen aan de Actie en staat ervoor in dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn.  

2.4 Deelname aan de Actie is kosteloos.   

2.5. De Aanbieder is gerechtigd Deelnemer uit te sluiten van de Actie indien Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen of in strijd met de Spelvoorwaarden handelt dan wel indien het verloop van de Actie op oneerlijke wijze door Deelnemer is beïnvloed. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de mogelijke kortingen en/of prijzen.

 

3. De Actie:  

3.1 De Actie is alleen geldig op producten met het 'Black Friday'-label. Die producten worden door SkiWebShop aangegeven door linksonder een label met de tekst Black Friday te plaatsen.

3.2 De Actie is niet geldig op Ski’s, Skisimulatoren en Braces.

3.3 Nadat de Deelnemer zijn/haar email adres heeft achtergelaten ontvangt Deelnemer een email met daarin een kortingscode die Deelnemer kan gebruiken op producten de in paragraaf 3.1 en paragraaf 3.2 benoemde criteria.

 

4. Persoonsgegevens  

4.1. Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Actie te kunnen deelnemen. Persoonsgegevens worden verwerkt ter realisatie van de Actie en alles omtrent de Actie.

4.2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het automatisch aanmelden van de SkiWebShop nieuwsbrief.

4.3. Door deelname aan de Actie verlenen de Deelnemers toestemming aan SkiWebShop om hun namen, alsmede mogelijke foto's/video’s van de actie, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Actie te gebruiken en onder meer via de Website, op de socialmediapagina’s en de nieuwsbrief van SkiWebShop bekend te maken.

4.4. De door de deelnemers verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een bestand van SkiWebShop. De (persoons)gegevens worden door SkiWebShop gebruikt voor de uitvoering van de Actie waaronder de verstrekking van de kortingscode en het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.

4.5. Deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet in de privacy policy. 

 

5. Aansprakelijkheid:  

5.1. Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico. Aanbieder en door haar ingeschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van i) deelname aan de Actie, ii) het onvermogen deel te nemen, iii) uitslagen van de Actie. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.   

5.2. Indien, ondanks het bepaalde in het lid 5.1, aansprakelijkheid van de Aanbieder voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Aanbieder tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.  

5.3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens. 

 

6. Toepasselijk recht en forumkeuze:  

6.1. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houden de geschillen – is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, en derhalve kan een mogelijk geding alleen te behandelen zijn bij een Nederlandse rechter. SkiWebShop behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

6.2. In geval van klachten of opmerkingen ten aanzien van de Actie kan contact opgenomen worden via [email protected], Laagsteen 28, 4815PH Breda Nederland. 

 

SkiWebShop verlaten? Je kunt je winkelmand bewaren voor later!