1. Zakres stosowania

1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do organizowanej przez SkiWebShop, Laagsteen 28, 4815PH Breda (dalej: "Dostawca") promocji "Black Friday Early Access" ("Wczesny Dostęp do Black Friday"), (dalej: "Promocja").

1.2. Promocja trwa do momentu jej zakończenia przez Dostawcę.

1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, przerwania lub zmodyfikowania kampanii promocyjnej, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, i/lub do zmiany Regulaminu Promocji i/lub nagród, jeżeli zaistnieją okoliczności, które spowodują, że będzie to konieczne, bez obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz Uczestników.

1.4. Warunki zostały przetłumaczone z języka niderlandzkiego na polski. W przypadku różnic w interpretacji, wersja niderlandzka ma pierwszeństwo i jest wiążąca dla Stron.

 

2. Uczestnictwo

2.1. Aby wziąć udział w promocji należy wpisać swój adres e-mail w odpowiednim formularzu.

2.2. Na jedną osobę zostanie przyjęty tylko jeden wpis. Wiele zgłoszeń od tej samej osoby zostanie zdyskwalifikowanych.

2.3 Uczestnictwo jest bezpłatne.

2.4. Jeśli Uczestnik nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych lub podlega jakimkolwiek ograniczeniom dotyczącym zgłoszeń, nie ma on prawa uzyskać rabatu.

 

3. Promocja

3.1. Promocja jest ważna tylko na nową kolekcję. Produkty te są oznaczone etykietą "Black Friday" w lewym górnym rogu.

3.2 Promocja nie obejmuje nart, symulatorów narciarskich i ortez.

3.3. Jeżeli Uczestnik podał swój adres e-mail w odpowiednim formularzu, otrzyma on wówczas wiadomość e-mail z kodem rabatowym, który może zostać użyty do utrzymania zniżki na produkty wspomniane w punkcie 3.1.

 

4. Prawa autorskie

4.1. Uczestnik gwarantuje Dostawcy, że samodzielnie wziął udział w promocji, że posiada wszelkie prawa do wszystkich podanych przez siebie danych, i że korzystanie przez SkiWebShop z tych danych z niniejszymi zasadami nie naruszy praw własności intelektualnej ani innych praw.

4.2. Udzielasz nam, SkiWebShop, wyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od opłat, wieczystej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, przechowywanie, edytowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie i publikowanie wszystkiego, co jest związane z promocją, tj. zdjęć i imion na naszej stronie internetowej, naszych mediach społecznościowych i newsletterach SkiWebShop.

4.3. Przystępując do tej Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Dostawcę i ich usługodawców w związku z promocją oraz zgodnie z polityką prywatności Dostawcy lub w inny sposób wymagany przez prawo lub przepisy. Ponadto, Uczestnik zezwala Dostawcy na wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika w dowolnym celu komercyjnym oraz na publikowanie zgłoszeń Uczestnika i / lub jego danych osobowych w różnych mediach do celów reklamowych.

 

5. Odpowiedzialność

5.1. Biorąc udział w Promocji wyrażasz zgodę na zwolnienie SkiWebShop oraz jego usługodawców, oddziałów, agencji reklamowych i promocyjnych, partnerów, przedstawicieli, agentów, następców, cesjonariuszy, pracowników, urzędników i dyrektorów przed wszelką odpowiedzialnością, chorobą, obrażeniami, śmiercią, stratą, postępowaniem sądowym, roszczeniami lub szkodami, które mogą wystąpić, bezpośrednio lub pośrednio, bez względu na to, czy zostały spowodowane zaniedbaniem czy nie, z (i) udziału takiego uczestnika w promocji i/lub jego/jej przyjęcia, posiadania, wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania jakiejkolwiek nagrody lub jej części, (ii) awarii technicznych jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi wadliwego działania jakiegokolwiek komputera, kabla, sieci, sprzętu lub oprogramowania; (iii) niedostępność lub brak dostępu do jakichkolwiek transmisji lub usług telefonicznych lub internetowych; (iv) nieautoryzowana interwencja człowieka w jakiejkolwiek części procesu rekrutacji lub promocji; (v) błąd elektroniczny lub ludzki, który może wystąpić w trakcie przeprowadzania promocji lub przetwarzania zgłoszeń.

5.2. Jeżeli, pomimo postanowień punktu 5.1, odpowiedzialność Dostawcy za szkody poniesione przez Uczestnika musi zostać zaakceptowana, obowiązek Dostawcy w zakresie zwrotu danej szkody pozostaje ograniczony do kwoty, którą firma ubezpieczeniowa Dostawcy zapłaci w związku z roszczeniem.

5.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane np. utratą lub błędnym umieszczeniem informacji o Uczestniku.

 

6. Sprawy sporne

6.1. Niniejsza promocja podlega prawu Holandii, z wyłączeniem Wiedeńskiego Traktatu Handlowego. Jako warunek udziału w niniejszej Promocji, Uczestnik zgadza się, że wszelkie spory, które nie mogą zostać rozstrzygnięte pomiędzy stronami oraz przyczyny powództwa wynikające z niniejszej Promocji lub z nią związane, będą rozstrzygane indywidualnie, wyłącznie przed sądem znajdującym się w Holandii i właściwym dla danej sprawy. Ponadto, w każdym takim sporze, w żadnym wypadku Uczestnik nie będzie miał prawa do uzyskania nagrody i niniejszym zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia odszkodowania za szkody karne, uboczne lub wtórne, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, innych niż rzeczywiste wydatki Uczestnika (tj. koszty związane z przystąpieniem do niniejszego Oddarowizny), a ponadto Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do zwielokrotnienia lub zwiększenia szkód.

6.2. Jak wspomniano w punkcie 1.5, Regulamin został przetłumaczony z języka niderlandzkiego na polski. W przypadku różnic w interpretacji, wersja niderlandzka ma pierwszeństwo i jest wiążąca dla Stron.

6.3. W każdym przypadku skarg i/lub komentarzy dotyczących Promocji, można kontaktować się pod adresem [email protected], Laagsteen 28, 4815PH Breda, Holandia.

SkiWebShop verlaten? Je kunt je winkelmand bewaren voor later!