Ski's winnen Actievoorwaarden

Samenvatting

Dit is een samenvatting van de ski winactie. Onder de samenvatting vind je de daadwerkelijke algemene voorwaarden.

  • Je kan per deelname 1 paar ski's winnen. Welke je kan winnen communiceren wij via onze grafische uitingen.
  • De keuze van de gewonnen ski is afhankelijk van de huidige voorraad bij SkiWebShop. Mocht het gewenste model niet voorradig zijn, dan mag de winnaar een product uitkiezen met een vergelijkbare verkoopwaarde.
  • De actie loopt van 1 december 2022 tot en met 30 maart 2023.
  • Deze actie heeft twee trekkingen. De winnaars hiervan worden uiterlijk 31 januari 2023 en op 31 maart 2023 persoonlijk op de hoogte gebracht.
  • De winnaar wordt i.v.m. privacy persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail.
  • Op moment van de prijstrekking moet je wel staan ingeschreven voor de nieuwsbrief (anders kunnen wij je geen mail sturen of je hebt gewonnen).
  • Door je aan te melden voor de actie meld je je ook aan voor de nieuwsbrief, zo kunnen we je laten weten of je hebt gewonnen én ben je als eerste op de hoogte van onze te gekke kortingen en acties.

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: "Spelvoorwaarden") zijn van toepassing op de door SkiWebShop Laagsteen 28, 4815PH Breda (hierna: "Aanbieder") georganiseerde actie (hierna: de "Actie"), ter promotie van SkiWebShop.

1.2. De Actie is specifiek bedoeld voor deelnemers vanaf 18 jaar die de mogelijkheid hebben om een order te plaatsen op skiwebshop.nl of op een van haar domeinen. Daarnaast moet de Deelnemer op moment van de trekking nog steeds zijn ingeschreven.(hierna: de "Deelnemer").

1.3. De Actie begint zodra Aanbieder de actie communiceert op zijn kanalen en de actie eindigt zodra aanbieder de Actie stopt met communiceren.

1.4. De Actie heeft twee trekkingen. De winnaars hiervan worden ten uiterste op 31 januari 2023 en op 31 maart 2023 bekend gemaakt.

1.5. Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers. 

2. Deelname: 

2.1. De Actie bestaat uit het achterlaten van het e-mailadres van Deelnemer.

2.2. Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de Actie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan. 

2.3.  Deelnemer kan slechts eenmalig meedoen aan de Actie en staat ervoor in dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. 

2.4 Deelname aan de Actie is kosteloos.  

2.5. De Aanbieder is gerechtigd Deelnemer uit te sluiten van de Actie indien Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen of in strijd met de Spelvoorwaarden handelt dan wel indien het verloop van de Actie op oneerlijke wijze door Deelnemer is beïnvloed. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de Deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.  

3. Prijs: 

3.1. Indien Deelnemers voldoen aan de voorwaarden uit de Spelvoorwaarden, maken zij kans op een paar ski's welke kenbaar wordt gemaakt via grafische en/of tekst uitingen (hierna de Prijs).

3.2. De prijswinnaar zal ten uiterste op de data zoals in artikel 1.4 genoemd zijn een bericht hebben ontvangen vanuit de Aanbieder waarop gevraagd wordt zijn/haar gegevens achter te laten om de prijs op te sturen.

3.3. De Prijstrekking vindt binnen enkele dagen na het aflopen van de actie plaats. Indien de prijs om welke reden dan ook niet aan een prijswinnaar kan worden uitgekeerd, behoudt Aanbieder zich het recht voor om een nieuwe prijswinnaar te trekken. 

3.4. De prijs is persoonsgebonden. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.  

4. Persoonsgegevens 

4.1. Het verstrekken van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de Actie te kunnen deelnemen. Persoonsgegevens worden verwerkt ter realisatie van de Actie en alles omtrent de Actie.

4.2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het automatisch aanmelden van de SkiWebShop nieuwsbrief

4.3. Door deelname aan de Actie verlenen de Deelnemers toestemming aan SkiWebShop om hun namen, alsmede mogelijke foto's/video's van de actie, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Actie te gebruiken en onder meer via de Website, op de social media pagina's en de nieuwsbrief van SkiWebShop bekend te maken.

4.4. De door de deelnemers verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een bestand van SkiWebShop. De (persoons)gegevens worden door SkiWebShop gebruikt voor de uitvoering van de Actie waaronder de trekking van de prijs, het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen

4.5. Deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet in de privacy policy.

5. Aansprakelijkheid: 

5.1. Deelname aan de Actie geschiedt voor eigen risico. Aanbieder en door haar ingeschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van i) deelname aan de Actie, ii) het onvermogen deel te nemen, iii) uitslagen van de Actie. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.   5.2. Indien, ondanks het bepaalde in het lid 5.1, aansprakelijkheid van de Aanbieder voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Aanbieder tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

5.3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens

6. Toepasselijk recht en forumkeuze: 

6.1. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houden de geschillen – is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, en derhalve kan een mogelijk geding alleen te behandelen zijn bij een Nederlandse rechter. SkiWebShop behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

6.2. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met Gedragscode Promotionele Kansspelen.

6.3. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Aanbieder.  

6.4. In geval van klachten of opmerkingen ten aanzien van de Actie kan contact opgenomen worden via [email protected], Laagsteen 28, 4815PH Breda Nederland.

SkiWebShop verlaten? Je kunt je winkelmand bewaren voor later!